داوری مندرج در شرایط عمومی پیمان

پیش بینی کلیه شرایط قراردادی و اتفاقاتی که در طول مدت پروژه های ساختمانی و غیره رخ می دهد، هم کاری سخت می باشد و هم پرداختن به کلیه جوانب و پیش بینی ها شاید تا اندازه ای غیرممکن نیز باشد. تاریخچه تشکیل شرایط عمومی پیمان به زمانی برمی گردد که در قراردادهایی که دولت یا شرکت های دولتی در یک طرف آن بود کمی کار دشوارتر نیز می نمود. از این جهت که با توجه به شرایط گوناگون ساخت و تولید، شاید به مدیران دولتی این اتهام که تبانی یا سهل انگاری در کار صورت گرفته است وارد می...

ادامه مطلب

قاضی با اطلاع یا قاضی بی اطلاع؛نظری پیرامون تفاوت داور با قاضی دادگستری

بحث در خصوص موضوع داوری است. با توجه به اینکه داور در سیستم‏های داوری اقدام به صدور رای می نماید در اینصورت او را باید قاضی بدانیم. همانطور که در متون قوانین ما هم از داور به قاضی حکم یاد شده است. قاضی کسی است که با نظر و رای خود فصل خصومت نماید. کسی است که بعد از حرف او دیگر نمی توان حرفی زد مگر اینکه در قانون روشی برای بررسی دوباره رای قاضی پیش بینی شده باشد. اما تفاوتی که بین قاضی دادگستری و داور وجود دارد میزان اطلاع از جزئیات پرونده قبل از ارجاع و رسیدگی می...

ادامه مطلب