متن قانون حمایت از حقوق مولفین، مصنفین و هنرمندان مصوب 1348

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان فصل یکم- تعاریف ماده ١- از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود. ماده ٢- اثر های مورد حمایت این قانون به شرح زیر است: ١-کتاب و رساله و جزوه و نمیشنامه و هر نوشته دیگر علم یو فنی و ادبی و هرنی. ٢-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب...

ادامه مطلب