قانون اصلاح قانون چک مصوب آذرماه ۱۳۹۷

قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب ۱۳۹۷,۰۸,۱۳ ماده ۱ – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (۱) قانون صدور چك مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي گردد: تبصره – قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهايي كه به شكل الكترونيكي (داده ‌پيام) صادر مي شوند نيز لازم ‌الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهاي الكترونيكي (داده ‌پيام) را انجام داده و دستورالعمل ‌هاي لازم را صادر نمايد. ماده ۲ – ماده (۴) قانون به شرح زير...

ادامه مطلب