مبانی مالکیت فکری

محمود حکمت نیا

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قواعد و آیین داوری در موسسات داوری

ابوالفضل مجدد

انتشارات ابتکار دانش

قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی

علیرضا میرزایی

انتشارات جنگل، جاودانه

داوی تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی

عبدالحسین شیروی

انتشارات سمت

فلسفه ی مالکیت فکری

محسن خدمتگزار

انتشارات میزان

حقوق مالکیت ادبی و هنری

ستار زرکلام

انتشارات سمت

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

سید حسن میرحسینی

انتشارات میزان

آیین دادرسی در نظام حقوقی کنونی

ابوالفضل مجدد

انتشارات ابتکار دانش

حقوق داوری داخلی

حقوق داوری داخلی

عباس کریمی – حمیدرضا پرتو

انتشارات دادگستر

داوری بازرگانی بین المللی

احمد امیرمعزی

نشر دادگستر