معرفی کتاب

دفتر حقوقی فکرنو > معرفی کتاب

مبانی مالکیت فکری

محمود حکمت نیا

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قواعد و آیین داوری در موسسات داوری

ابوالفضل مجدد

انتشارات ابتکار دانش

قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی

علیرضا میرزایی

انتشارات جنگل، جاودانه

داوری تجاری بین المللی

عبدالحسین شیروی

انتشارات سمت

فلسفه ی مالکیت فکری

محسن خدمتگزار

انتشارات میزان

حقوق مالکیت ادبی و هنری

ستار زرکلام

انتشارات سمت

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

سید حسن میرحسینی

انتشارات میزان

آیین دادرسی در نظام حقوقی کنونی

ابوالفضل مجدد

انتشارات ابتکار دانش