سوالات متداول

دفتر حقوقی فکرنو > سوالات متداول
تفاوت داوری با مراجعه به دادگاه در حل و فصل دعاوی چیست؟

داوری مزایای زیادی نسبت به شیوه مراجعه به دادگاه دارد که توضیح آن در فایل اینفوگرافیک مربوطه کاملا ارائه گردیده است.