گزارش اولین نشست تخصصی بررسی راهکارهای اجرای حقوق مالکیت فکری (ادبی و هنری) با رویکرد داوری در دعاوی –   ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷ سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

ادامه مطلب

گزارش دومین نشست تخصصی بررسی راهکارهای اجرای حقوق مالکیت فکری (ادبی و هنری) با رویکرد داوری در دعاوی (ویژه فعالین حوزه اتحادیه های ناشران و چاپخانه داران قم)      

۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷ سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم          

ادامه مطلب