بیانیه مأموریت

با استعانت از پروردگار متعال، دفتر حقوقی داوری فکر نو عدلی پویا با هدف خدمت رسانی در زمینه فعالیت های حقوقی از طریق ارتقاء سطح دانش حقوقی و حمایت از حقوق عموم و بخصوص هنرمندان کشور در شهر قم تاسیس گردید.

این دفتر با ایجاد ارتباطات قوی با حقوقدانان، اساتید و وکلا و نیز تعامل عالی با هنرمندان در جهت اهداف مذکور قدم بر می دارد.

با توجه به اینکه از اهداف دفتر فکرنو، موضوع ارتقای دانش حقوقی برای اشخاص غیر حقوقی می باشد لذا این مهم زمان بر و نیازمند تلاش مستمر و هدفمند می باشد.

موسسان دفتر فکرنو برای نیل به اهداف عالیه موسسه سه مسیر اصلی را از نظر دور نمی نمایند:

قرارداد نویسی – داوری در دعاوی – مالکیت فکری

فعالیت و عملکرد موسسه :

انجام امور داوری حقوقی ارجاع شده جهت رفع اختلاف طرفین دعاوی حقوقی.

رفع اختلاف حقوقی می تواند به صورت مراجعه طرفین به مراجع قضایی باشد و یا اینکه طبق رویه ای که برای کاستن از حجم پرونده ها مقرر گردیده است تا حجم پرونده های ورودی محاکم قضایی کاسته شود و مدت رسیدگی ها کمتر شود،، به موسسات داوری مراجعه شود.

بررسی عادلانه و غیرجانبدارانه پرونده ها و حفظ بی طرفی با تکیه بر دانش و دقت و سرعت عمل می تواند در حل مسائل موجود و اختلاف کارساز باشد و از این طریق فصل خصومت صورت پذیرد.

چشم اندازی که برای دفتر حقوقی فکر نو در نظر گرفته شده است بدین شرح می باشد:

– بهره مندی از حضور قضات بازنشسته و وکلا و اساتید و حقوقدانان که دارای حسن شهرت و انصاف و عدالت می باشند جهت شرکت در داوری و کارشناسی دعاوی.

– بهره مندی از صاحبان تخصص و هنرمندان صاحب نام و معتمدان اصناف جهت شرکت در داوری و کارشناسی دعاوی مطروحه

در دفتر حقوقی داوری فکر نو بخش های متعددی ایجاد و تقسیم کار دقیقی جهت پیشبرد اهداف صورت گرفته است. واحدها عبارتند از (تبلیغات و روابط عمومی – مطالعات و پژوهش – اجرایی – توسعه همکاری – پیگیری پرونده ها – بررسی ایده ها)