دانشگاه مفید…. دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم با بهره مندی از تجارب اساتید گرانبها و نیز دعوت از اساتید تهران توانسته است در سطح ملی و در رشته حقوق صاحب نام باشد.

لوگوی دانشگاه مفید

دانشگاه قم با قدمتی بالا در رشته های مختلف فعالیت دارد که سرآمد این رشته ها حقوق در مقاطع مختلف می باشد.

سایت دانشگاه قم

دانشگاه قم