انجام کلیه امور مالیاتی

توضیح انواع مالیات، اظهارنامه مالیاتی و ضرورت ها:

 

 

تشکیل پرونده مالیاتی

مدت تقریبی فرآیند ثبت (از ابتدا تا ثبت نهایی)

مدارک لازم جهت ثبت

هزینه ها (هزینه های مرجع ثبت کننده + هزینه های دفتر)

 

 

ثبت اظهارنامه مالیاتی

مدت تقریبی فرآیند ثبت (از ابتدا تا ثبت نهایی)

مدارک لازم جهت ثبت

هزینه ها (هزینه های مرجع ثبت کننده + هزینه های دفتر)

 

تشکیل پرونده ثبت مالیات ارزش افزوده

مدت تقریبی فرآیند ثبت (از ابتدا تا ثبت نهایی)

مدارک لازم جهت ثبت

هزینه ها (هزینه های مرجع ثبت کننده + هزینه های دفتر)

 

 

کارت بازرگانی

مدت تقریبی فرآیند ثبت (از ابتدا تا ثبت نهایی)

مدارک لازم جهت ثبت

هزینه ها (هزینه های مرجع ثبت کننده + هزینه های دفتر)

 

 

کد اقتصادی

مدت تقریبی فرآیند ثبت (از ابتدا تا ثبت نهایی)

مدارک لازم جهت ثبت

هزینه ها (هزینه های مرجع ثبت کننده + هزینه های دفتر)

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید