تازه های حقوقی

آنچه باید از اسناد در معاملات ملکی بدانیم! دوره آموزشی حقوق ثبت کاربردی

موضوع حقوق ثبت به جهت خصوصیت و ویژگی دوگانه آن که شامل قوانین شکلی و ماهوی به صورت تواما می باشد، برای بسیاری از حقوقدانان، مهم و حیاتی می باشد ...
خواندن بیشتر

داوری مندرج در شرایط عمومی پیمان

پیش بینی کلیه شرایط قراردادی و اتفاقاتی که در طول مدت پروژه های ساختمانی و غیره رخ می دهد، هم کاری سخت می باشد و هم پرداختن به کلیه جوانب ...
خواندن بیشتر
آرشیو اخبار